Skip Navigation LinksPasientrettigheter

 
                                       NAV 
                                                    IMG_0361.JPG
                                                           RETTEN TIL ØYEPROTESE
Du som trenger øyeprotese har krav på å få dekket kostandene til protesen fullt ut. Det er NAV som administrerer ordningen. Du står selv fritt til å velge mellom glass eller plastprotese. Du må ha en legeerklæring første gang du trenger protese. Det er ikke nødvendig med ny legeærklæring for å fornye en protese. Forskriften som regulerer dette finner du på NAV sine sider, se § 7.
 
Du har rett til å få refundert reiseutgifter i forbindelse med utprøving, tilpassing eller reparasjon av proteser. Det er NAV som forvalter denne ordningen. Skjema for reiseoppgjør finner du her:
https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=235178 
I skjemaet finner du informasjon om hvilken dokumentasjon som må legges ved refusjonskravet.
Satsene for godtgjørelse er de samme som for pasientreiser, se: http://www.pasientreiser.no/rettigheter/satser/
 
 
                          DEKNING AV STORE UTGIFTER TIL MEDISIN, ØYEDRÅPER, BRILLER MM
Enkelte har store utgifter til briller , øyedråper mm. Det er ingen automatikk i å få slike utgifter dekket.
Rådet er å søke NVA med hjelp av fastlege eller spesialist. Se informasjon om individuell refusjon på:
Når det gjelder briller gå inn på NAV.no og søk på "briller dekning" der finnes en del informasjon.
 
 
 
 
 
REGLENE FOR FØRERKORT
Klasse A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T er uproblematisk og ta opplæring og førerprøve for alle som ser med ett øye

Klasse C, CE, C1,C1E, D, DE, D1 og D1E sier reglene at du må ha syn på begge øyne, men her finnes unntak, se § 6 under.

Kjøreseddel har samme krav som klasse D og DE men kan avgrenses i dispensasjon.

Medlem i NIFE, Jim Brynjulfsen har førerkort i alle klasser og har dispensasjon fra alle disse regler, ta gjerne kontakt ved spørsmål

http://www.vegvesen.no/Forerkort/Om+forerkort/Diverse+krav+til+forerkort

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298/KAPITTEL_15#KAPITTEL_15

 

§ 2.Krav til helse og førlighet - klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T

1.
Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.
2.

Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader.

 

§ 3.Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E

For førerkort i klassene C, CE, C1 og C1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2, også følgende tilleggskrav:

1. Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,1 på det andre øyet. Optisk korreksjon, unntatt kontaktlinser, må ikke overstige pluss 8 dioptrier.
2. Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader.
3. Det må ikke være dobbeltsyn.

 

§ 4.Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E

For førerkort i klassene D, DE, D1 og D1E gjelder samme  krav som er nevnt i § 2 og § 3 når det gjelder syn.

§ 6.Dispensasjoner og utfyllende bestemmelser

Fylkesmannen på søkerens hjemsted kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i § 2, § 3 og § 4. Når det gjelder bestemmelsene om førlighet i § 2 nr. 7 og § 3 nr. 7, gjelder fylkesmannens dispensasjonsadgang bare hvor førlighetsreduksjonen ikke er stasjonær.

Regionvegkontoret kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om førlighet i § 2 nr. 7 og § 3 nr. 7, dersom førlighetsreduksjonen er stasjonær.

Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om legeundersøkelse av dem som skal ha helseattest for førerkort eller kompetansebevis m.m. etter vegtrafikklovgivningen, og kan fastsette nærmere retningslinjer for fylkesmennenes behandling av slike saker.

Kjøreseddel for Taxi og Buss m.m.
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-45/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
 

FORSIKRING
Tap av et øye gir en invaliditetsgrad på 20/25 %. Tap av et øye kan gi rett til forsikringsdekning. Det er viktig å sjekke om vedkommende har forsikring som dekker.